Statut
Chorzowskiego Klubu Kyokushin Karate

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Chorzowski Klub Kyokushin Karate zwany dalej Klubem nosi skrót Ch.K.K.K.

§2

Terenem działania Klubu jest województwo śląskie a siedzibą Klubu jest miasto Chorzów.

§3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną

§4

Podstawą działalności Klubu jest praca społeczna członków Klubu.

§5

Klub jest członkiem Polskiego Związku Karate, Polskich Związków Sportowych.

§6

Klub może być członkiem Federacji Klubów Sportowych.

§7 

Klub używa pieczęci i odznaki klubowej wg wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej.

Rozdział II

Cel i środki działania

§8

Klub prowadzi w różnych środowiskach, a głównie wśród młodzieży działalność sportową i wychowawczą w celu:

– zapewnienia młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym,

– kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych,

– zapewnienia ogółowi osób przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku.

§9

Dla osiągnięcia celów Klub:

1. Organizuje szkolenia sportowe.

2. Organizuje imprezy sportowe a także bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje.

3. Propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport.

4. Prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków i w tym zakresie współpracuje z organizacjami młodzieżowymi.

5. Współpracuj e ze szkołami i placówkami oświatowymi.

6. W razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne materiały propagandowe.

7. Utrzymuje i rozbudowuje obiekty i urządzenia sportowe.

8. Podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji statutowych celów, a w szczególności prowadzi działalność gospodarczą.

Rozdział III

Członkowie Klubu – prawa i obowiązki

§10

Klub posiada:

a) członków zwyczajnych

b) członków honorowych

c) członków wspierających

§11

Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który:

a) wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację,

b) uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Klub,

c) zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu

§12

Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym,

b) uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego sekcjach,

c) nosić znaczek klubowy

d) poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,

e) korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwal Zarządu,

f) reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych.

§13

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:

a) branie udziału w pracach Klubu,

b) przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

c) regularne opłacanie składek członkowskich,

d) ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa,

e) godne reprezentowanie barw Klubu.

§14

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła zasługi dla rozwoju Klubu.

2. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

4. Pozbawienie godności członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Klubu.

§15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu, która opłaciła składkę członkowską.

2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§16

Członkowie wspierający mają prawo do:

a) korzystania z urządzeń Klubu w granicach regulaminów oraz uchwał Zarządu,

b) korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznawanych im przez Zarząd,

c) noszenia znaczka klubowego,

d) udziału w podejmowaniu uchwał z wyjątkiem prawa wyborczego.

§17

Do obowiązków członków wspierających należy:

a) terminowe wpłacanie zadeklarowanej składki,

b) przyczynianie się do realizacji celów statutowych.

§18

Młodzież w wieku 10-18 lat, za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych, może:

– być członkiem uczestnikiem,

– posiadać prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa w głosowaniu uchwał. Z chwilą uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych staje się członkiem zwyczajnym Klubu.

§19

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu na 3 miesiące naprzód,

b) wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku:

– działania na szkodę Klubu,

– nieprzestrzegania postanowień Statutu i regulaminów,

– nieopłacania składek członkowskich przez okres kolejnych 3 miesięcy. 

c) śmierci,

d) członkostwo osoby prawnej ustaje na skutek skreślenia uchwałą Zarządu z powodu utraty osobowości prawnej,

e) zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez Polski Związek Karate w przedmiocie zmiany barw klubowych przez zawodników,

f) od prawomocnej uchwały w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania,

g) zwolnienie o którym mowa w punkcie

h) może być udzielone po uregulowaniu zobowiązań przyjętych wobec Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§20

l. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd Klubu,

c) Komisja Rewizyjna. 

Kadencja władz trwa 4 lata.

§21

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Członkowie Klubu biorą udział w Walnym Zebraniu bezpośrednio.

2. W przypadku przekroczenia przez Klub liczby 200 członków udział w Walnym Zebraniu następuje za pośrednictwem delegatów wybieranych w głosowaniu tajnym przez Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji.

3. Ilość delegatów w stosunku do ogólnego stanu członków zwyczajnych uchwala każdorazowo zarząd Klubu przed Walnym Zebraniem.

4. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu zawiadamiając o terminie, miejscu i planowanym porządku co najmniej 10 dni przed zebraniem.

§22

Walne zebrania mogą by ć zwyczajne i nadzwyczajne.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) wybór władz Klubu,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu,

c) uchwalanie zmian w Statucie Klubu,

d) uchwalanie planów działalności Klubu i wytycznych do pracy Zarządu,

e) uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,

g) podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu,

h) nadawanie tytułu honorowego członka Klubu,

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o nałożonych karach i innych sprawach wniesionych przez władze Klubu,

j) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Klubu i podejmowanie uchwał co do sposobu ich załatwienia .

§24

Uchwały Walnego Zebrania zapadaj ą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania za wyjątkiem uchwał w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Klubu, które wymagają większości 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.

§25

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:

a) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

b) na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków.

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy dla których załatwienia zostało ona zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 14 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.

§26

Zarząd Klubu jest najwyższą władzą wykonawczą Klubu i składa się z 3-6 osób, w tym Prezesa, vice Prezesa, Skarbnika, oraz członków Zarządu.

§27

Zarząd Klubu pracuje w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§28

l. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

a) kierowanie pracami Klubu,

b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) realizacja planu działania uchwalonego przez Walne Zebranie,

d) zarządzanie majątkiem Klubu oraz ponoszenie odpowiedzialności za gospodarkę finansową uchwalanie i zatwierdzanie bilansu,

e) uchwalanie okresowych planów działalności,

f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

g) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń sportowych,

h) przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,

i) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

j) powoływanie sekcji sportowych i nadzorowanie ich działalności, 

k) wykonywanie czynności nie wymienionych a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Klubu, 

l) ustalenie składek członkowskich i wpisowego.

2. Posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej raz na 3 miesiące. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

3. W posiedzeniach Zarządu bierze udział przedstawiciel Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§29

Za szczególne osiągnięcia sportowe, za ofiarną pracę dla Klubu Zarząd Klubu ma prawo przyznać następujące wyróżnienia:

a) pochwała,

b) dyplom,

c) nagroda.

§30

W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządu przysługuje prawo dokooptowania w skład Zarządu nowych członków w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu.

§31

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych statutowych organów Klubu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej biorą udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

§32

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej,

b) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Klubu i stawianie Walnemu Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu,

c) kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowych,

d) inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

e) kontrola działalności sekcji sportowych.

Rozdział V

Sekcje sportowe Klubu

§33

Zarząd Klubu powołuje sekcje sportowe Klubu.

Rozdział VI

Majątek, fundusze i rachunkowość Klubu

§34

Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze.

§35

Na fundusze Klubu składają się:

a) wpisowe

b) składki członkowskie,

c) dotacje, subwencje, darowizny, dochody z nieruchomości i ruchomości,

d) opłaty za zajęcia,

e) dochody z działalności gospodarczej.

§36

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość wg obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa zarząd Klubu.

§37

Zobowiązania majątkowe w imieniu Klubu podpisuj ą dwie osoby tj. prezes lub jego zastępca oraz skarbnik. Wszelkie pisma i dokumenty podpisuje prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

§38

Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagaj ą zgody władzy rejestrującej.

Rozdział VII

Zmiana statutu i likwidacja Klubu

§39

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania.

2. Zmiana statutu wymaga zatwierdzania władzy rejestrującej.

§40

W razie rozwiązania Klubu Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku.

§41

Uchwała o przeznaczeniu majątku klubu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestrującą.